Trong quá trình phát triển đô thị và hạ tầng, việc xác định tổng mức đầu tư xây dựng đóng một vai trò vô cùng quan trọng để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của các dự án. Không chỉ đơn thuần là việc tính toán số tiền cần đầu tư, mà còn liên quan đến việc đảm bảo rằng các nguồn lực sẽ được sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả nhất. 

Để đáp ứng yêu cầu này, các quy định và phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng đã được đề ra và phân tích cụ thể. Bài viết này sẽ trình bày những cơ sở và phương pháp quan trọng trong việc xác định tổng mức đầu tư, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của các dự án xây dựng.

I. Cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Khoản 2, Điều 3, Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng quy định tiêu chí để xác định tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm: Các yếu tố thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng, công nghệ và giải pháp kỹ thuật, thiết bị chính; giải pháp kiến trúc, kết cấu chính; giải pháp xây dựng và vật liệu chính; điều kiện, kế hoạch thực hiện dự án và các yêu cầu cần thiết khác của dự án.

Các khoản chi phí liên quan đến quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác của dự án nếu chưa được quy định hoặc chưa có căn cứ để xác định sẽ được dự tính trong tổng mức đầu tư.

II. Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng

Khoản 1, Điều 6, Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 10/2021/NĐ-CP) quy định 04 phương pháp để xác định tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm:

1. Phương pháp xác định từ khối lượng công việc dự án và các yếu tố cần thiết khác

Đây là phương pháp cơ bản để xác định tổng mức đầu tư cho dự án hoặc công trình có thiết kế cơ sở đủ để xác định khối lượng các công việc, nhóm công việc, loại công việc xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình và giá xây dựng tương ứng.

Tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm các khoản chi phí như bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng.

  • Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định dựa trên phương án liên quan và các chính sách Nhà nước.
  • Chi phí xây dựng được xác định dựa trên khối lượng công việc, loại công việc, đơn vị kết cấu, giá xây dựng tương ứng và các chi phí liên quan khác.
  • Chi phí thiết bị được xác định dựa trên khối lượng, số lượng, loại thiết bị theo phương án công nghệ, giá mua thiết bị phù hợp và các chi phí khác.
  • Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.
  • Chi phí khác được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) hoặc phương pháp dự toán, bao gồm cả chi phí rà phá bom mìn, vật nổ theo quy định của Bộ Quốc phòng.
  • Chi phí dự phòng cho các phát sinh được xác định dựa trên tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng các khoản mục chi phí. Tỷ lệ phần trăm cho chi phí dự phòng trượt giá được xác định dựa trên thời gian thực hiện dự án, kế hoạch thực hiện và chỉ số giá xây dựng phù hợp.

Tham khảo ngay: Phần mềm hỗ trợ quản lý đầu tư xây dựng IBOM tại đây: https://ibom.vn/giai-phap-blank/giai-phap-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung.html

2. Phương pháp xác định dựa trên suất vốn đầu tư xây dựng

Áp dụng phương pháp này, tổng mức đầu tư xây dựng xác định dựa trên khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và suất vốn đầu tư xây dựng tương ứng công bố. Việc tính toán cân nhắc đến thời điểm lập tổng mức đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, cũng như bổ sung các chi phí khác của dự án chưa được tính trong suất vốn đầu tư xây dựng.

Phương pháp xác định suất vốn đầu tư xây dựng được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục I, kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng.

3. Phương pháp dựa trên dữ liệu chi phí từ các dự án tương tự

Khi sử dụng phương pháp này, tổng mức đầu tư xây dựng được xác định dựa trên khối lượng, diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và dữ liệu về chi phí từ các dự án, công trình tương tự đã thực hiện có cùng loại, cấp công trình, quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ. Các dữ liệu chi phí cần được điều chỉnh, tính toán đến thời điểm lập tổng mức đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, cũng như bổ sung các chi phí cần thiết khác phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, công trình.

4. Phương pháp kết hợp ba phương pháp trên

Theo khoản 41, Điều 3 của Luật Xây dựng năm 2014, thiết kế cơ sở là phần thiết kế được thực hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dựa trên phương án thiết kế đã được chọn, thể hiện thông số kỹ thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, và đó là cơ sở để tiến hành các bước thiết kế tiếp theo.

Khi áp dụng kết hợp ba phương pháp trên để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, cần dựa trên mức độ chi tiết của thiết kế cơ sở của dự án, suất vốn đầu tư xây dựng công bố, và dữ liệu chi phí từ các dự án, công trình tương tự đã thực hiện.

Lời kết

Tổng mức đầu tư xây dựng không chỉ đơn thuần là con số, mà còn phản ánh sự tinh tế, tính toàn diện và chi tiết trong việc lập kế hoạch cho các dự án xây dựng. Qua bài viết trên của IBOM, việc sử dụng các phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng một cách hiệu quả và hợp lý sẽ đảm bảo rằng các dự án sẽ được triển khai một cách có chất lượng và mang lại giá trị cao cho cả cộng đồng và các đơn vị tham gia.

Đánh giá bài viết