Số liệu báo cáo, thống kê

 • Thống kê công việc dạng biểu đồ theo trạng thái công việc
 • Thống kê công việc dạng biểu đồ theo phân loại công việc
 • Thống kê số liệu công việc dạng bảng

Quản lý công việc

 • Tích hợp quy trình xử lý của tất cả các đối tượng được quản lý.
 • Thông báo khi nhận việc, đến hạn và nhắc việc theo quy định được thiết lập trước.
 • Phân giao công việc, báo cáo tiến độ.
 • Gia hạn thời gian

Quản lý kế hoạch và tiến độ công việc theo dự án

 • Quản lý công việc theo dự án.
 • Lập kế hoạch dự án theo dạng Gantt.
 • Tự động đánh giá tiến độ dự án.
 • Cảnh báo công việc chậm tiến độ

Kiểm soát tiến độ và nguồn lực thực hiện công việc

 • Áp dụng quy trình trong quản lý công việc.
 • Tự động cập nhật bảng tiến độ công việc phòng ban/cơ quan.
 • Cơ chế cảnh báo bằng màu sắc và lọc công việc theo tình trạng, trạng thái.
 • Kiểm soát công việc theo nguồn lực

Phân tích, giám sát tải công việc của nhân viên

 • Hỗ trợ giao việc theo giờ công và phân loại công việc.
 • Tự động tính tải công việc của từng người.
 • Tự động cảnh báo quá tải công việc.

Đánh giá tự động hiệu quả công việc của nhân viên

 • Tự động đánh giá kết quả hoàn thành trong tháng của nhân viên.
 • Áp dụng tỷ lệ điểm quản lý và điểm trực tiếp thực hiện công việc cho từng người.
 • Hỗ trợ đánh giá hoàn thành theo 3 cấp: Nhân viên, Quản lý trực tiếp, Phụ trách đơn vị.

Lịch sự kiện

 • Tích hợp google calendar.
 • Tích hợp lịch công việc và lịch sự kiện..
 • Tự động nhắc lịch qua email.

Hồ sơ lưu trữ

 • Tổ chức lưu trữ tài liệu dạng tủ hồ sơ.
 • Phân quyền linh hoạt theo phòng ban, chức vụ, đích danh.
 • Lưu trữ đồng thời tài liệu tải từ máy tính, từ hồ sơ khác, công việc, văn bản…

Quản lý vụ việc

 • Ứng dụng trong quản lý các quy trình thủ tục hành chính: tờ trình/đề xuất…
 • Tích hợp với quản lý công việc, hồ sơ lưu trữ.
 • Quy trình linh động.

Danh bạ cơ quan

 • Tích hợp với quản lý nhân sự.
 • Kết xuất dạng Vcard

Số liệu báo cáo, thống kê

 • Thống kê công việc dạng biểu đồ theo trạng thái công việc
 • Thống kê công việc dạng biểu đồ theo phân loại công việc
 • Thống kê số liệu công việc dạng bảng

Quản lý công việc

 • Tích hợp quy trình xử lý của tất cả các đối tượng được quản lý.
 • Thông báo khi nhận việc, đến hạn và nhắc việc theo quy định được thiết lập trước.
 • Phân giao công việc, báo cáo tiến độ.
 • Gia hạn thời gian

Quản lý kế hoạch và tiến độ công việc theo dự án

 • Quản lý công việc theo dự án.
 • Lập kế hoạch dự án theo dạng Gantt.
 • Tự động đánh giá tiến độ dự án.
 • Cảnh báo công việc chậm tiến độ

Kiểm soát tiến độ và nguồn lực thực hiện công việc

 • Áp dụng quy trình trong quản lý công việc.
 • Tự động cập nhật bảng tiến độ công việc phòng ban/cơ quan.
 • Cơ chế cảnh báo bằng màu sắc và lọc công việc theo tình trạng, trạng thái.
 • Kiểm soát công việc theo nguồn lực

Phân tích, giám sát tải công việc của nhân viên

 • Hỗ trợ giao việc theo giờ công và phân loại công việc.
 • Tự động tính tải công việc của từng người.
 • Tự động cảnh báo quá tải công việc.

Đánh giá tự động hiệu quả công việc của nhân viên

 • Tự động đánh giá kết quả hoàn thành trong tháng của nhân viên.
 • Áp dụng tỷ lệ điểm quản lý và điểm trực tiếp thực hiện công việc cho từng người.
 • Hỗ trợ đánh giá hoàn thành theo 3 cấp: Nhân viên, Quản lý trực tiếp, Phụ trách đơn vị.

Lịch sự kiện

 • Tích hợp google calendar.
 • Tích hợp lịch công việc và lịch sự kiện..
 • Tự động nhắc lịch qua email.

Hồ sơ lưu trữ

 • Tổ chức lưu trữ tài liệu dạng tủ hồ sơ.
 • Phân quyền linh hoạt theo phòng ban, chức vụ, đích danh.
 • Lưu trữ đồng thời tài liệu tải từ máy tính, từ hồ sơ khác, công việc, văn bản…

Quản lý vụ việc

 • Ứng dụng trong quản lý các quy trình thủ tục hành chính: tờ trình/đề xuất…
 • Tích hợp với quản lý công việc, hồ sơ lưu trữ.
 • Quy trình linh động.

Danh bạ cơ quan

 • Tích hợp với quản lý nhân sự.
 • Kết xuất dạng Vcard

Trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, giao thông

Đăng ký giới thiệu