Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

quy trinh van ban

Văn bản đến

 • Tự động lưu sổ văn bản đến cơ quan/phòng/ban/đơn vị/dự án.
 • Luân chuyển xử lý văn bản theo quy trình của doanh nghiệp.
 • Tích hợp quản lý công việc.
 • Tự động lưu vết và theo dõi đầy đủ quá trình xử lý

Văn bản phát hành

 • Tự động lưu sổ văn bản phát hành cơ quan/phòng/ban/đơn vị/dự án.
 • Tích hợp sổ văn bản đến của phòng/ban/đơn vị thành viên/dự án.
 • Hỗ trợ phát hành văn bản qua email

Tìm kiếm văn bản

 • Phạm vi tìm kiếm: Trong sổ văn bản/yêu cầu xử lý.
 • Điều kiện tìm kiếm: Theo từ khóa, cơ quan ban hành, ngày ban hành…
 • Hỗ trợ tìm kiếm full text theo nội dung file đính kèm, hỗ trợ tìm kiếm trên file pdf 1 lớp

Quản lý văn bản trên mobile

 • Hỗ trợ cá nhân tiếp nhận văn bản chỉ đạo.
 • Hỗ trợ cá nhân tiếp nhận văn bản thông báo.