Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

Quản lý Văn bản - IBOM.DOC

quy trinh van ban

Văn bản đến

  • Tự động lưu sổ văn bản đến cơ quan/phòng/ban/đơn vị/dự án.
  • Luân chuyển xử lý văn bản theo quy trình của doanh nghiệp.
  • Tích hợp quản lý công việc.
  • Tự động lưu vết và theo dõi đầy đủ quá trình xử lý

Văn bản phát hành

  • Tự động lưu sổ văn bản phát hành cơ quan/phòng/ban/đơn vị/dự án.
  • Tích hợp sổ văn bản đến của phòng/ban/đơn vị thành viên/dự án.
  • Hỗ trợ phát hành văn bản qua email

Tìm kiếm văn bản

  • Phạm vi tìm kiếm: Trong sổ văn bản/yêu cầu xử lý.
  • Điều kiện tìm kiếm: Theo từ khóa, cơ quan ban hành, ngày ban hành…
  • Hỗ trợ tìm kiếm full text theo nội dung file đính kèm, hỗ trợ tìm kiếm trên file pdf 1 lớp