Biểu đồ quản lý công trình

 • Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình: hoàn thành, nhanh, chậm.
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền.
 • Theo dõi thông tin công trình.
 • Báo cáo hình ảnh thực tế công trình.

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong xây dựng, bao gồm các định mức: 24_1776: Định mức phần xây dựng; 33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình; 29_1778: Định mức phần sữa chữa công trình xây dựng; 28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.
 • Danh mục vật tư sử dụng trong các bộ định mức đã tích hợp.
 • Tự động liên kết vật tư theo dự toán và vật tư theo hệ thống.

Quản lý hợp đồng nhận thầu/hợp đồng giao khoán

 • Nhập trực tiếp công việc hoặc import từ excel
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán, tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Tự động cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng thông qua báo cáo thi công.
 • Lưu trữ và khai thác tài liệu, hồ sơ theo từng hợp đồng.
 • Theo dõi tiến độ trên từng hợp đồng.

Lập báo cáo thi công

 • Báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện: báo cáo chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo thi công bằng hình ảnh
 • Báo cáo sử dụng vật tư
 • Báo cáo sử dụng thiết bị
 • Báo cáo sử dụng nhân lực
 • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán và loại thiết bị sử dụng

Kiểm soát

 • Kiểm soát vật tư công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư.
 • Kiểm soát thiết bị công trình: liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát thiết bị.
 • Kiểm soát nhân lực công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư
 • Kiểm soát doanh thu chi phí: Lập kế hoạch và theo dõi doanh thu – chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đến một thời điểm xác định
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu (AB): Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và nghiệm thu theo hợp đồng nhận thầu.
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng giao khoán: Kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công.

Quản lý hồ sơ

 • Quản lý dạng checklist để kiểm soát tính thiếu, đủ của checklist
 • Lưu trữ đồng thời văn bản pháp lý theo checklist, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.
 • Quản lý danh mục và lưu trữ bản vẽ thiết kế thi công.

Biểu đồ quản lý công trình

 • Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình: hoàn thành, nhanh, chậm.
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền.
 • Theo dõi thông tin công trình.
 • Báo cáo hình ảnh thực tế công trình.

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong xây dựng, bao gồm các định mức: 24_1776: Định mức phần xây dựng; 33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình; 29_1778: Định mức phần sữa chữa công trình xây dựng; 28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.
 • Danh mục vật tư sử dụng trong các bộ định mức đã tích hợp.
 • Tự động liên kết vật tư theo dự toán và vật tư theo hệ thống.

Quản lý hợp đồng nhận thầu/hợp đồng giao khoán

 • Nhập trực tiếp công việc hoặc import từ excel
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán, tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Tự động cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng thông qua báo cáo thi công.
 • Lưu trữ và khai thác tài liệu, hồ sơ theo từng hợp đồng.
 • Theo dõi tiến độ trên từng hợp đồng.

Lập báo cáo thi công

 • Báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện: báo cáo chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo thi công bằng hình ảnh
 • Báo cáo sử dụng vật tư
 • Báo cáo sử dụng thiết bị
 • Báo cáo sử dụng nhân lực
 • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán và loại thiết bị sử dụng

Kiểm soát

 • Kiểm soát vật tư công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư.
 • Kiểm soát thiết bị công trình: liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát thiết bị.
 • Kiểm soát nhân lực công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư
 • Kiểm soát doanh thu chi phí: Lập kế hoạch và theo dõi doanh thu – chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đến một thời điểm xác định
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu (AB): Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và nghiệm thu theo hợp đồng nhận thầu.
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng giao khoán: Kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công.

Quản lý hồ sơ

 • Quản lý dạng checklist để kiểm soát tính thiếu, đủ của checklist
 • Lưu trữ đồng thời văn bản pháp lý theo checklist, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.
 • Quản lý danh mục và lưu trữ bản vẽ thiết kế thi công.

Trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, giao thông

Đăng ký giới thiệu