Biểu đồ quản lý công trình

 • Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình: hoàn thành, nhanh, chậm.
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền.
 • Theo dõi thông tin công trình.
 • Báo cáo hình ảnh thực tế công trình.

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong xây dựng, bao gồm các định mức: 24_1776: Định mức phần xây dựng; 33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình; 29_1778: Định mức phần sữa chữa công trình xây dựng; 28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.
 • Danh mục vật tư sử dụng trong các bộ định mức đã tích hợp.
 • Tự động liên kết vật tư theo dự toán và vật tư theo hệ thống.

Quản lý hợp đồng nhận thầu/hợp đồng giao khoán

 • Nhập trực tiếp công việc hoặc import từ excel
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán, tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Tự động cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng thông qua báo cáo thi công.
 • Lưu trữ và khai thác tài liệu, hồ sơ theo từng hợp đồng.
 • Theo dõi tiến độ trên từng hợp đồng.

Lập báo cáo thi công

 • Báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện: báo cáo chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo thi công bằng hình ảnh
 • Báo cáo sử dụng vật tư
 • Báo cáo sử dụng thiết bị
 • Báo cáo sử dụng nhân lực
 • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán và loại thiết bị sử dụng

Kiểm soát

 • Kiểm soát vật tư công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư.
 • Kiểm soát thiết bị công trình: liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát thiết bị.
 • Kiểm soát nhân lực công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư
 • Kiểm soát doanh thu chi phí: Lập kế hoạch và theo dõi doanh thu – chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đến một thời điểm xác định
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu (AB): Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và nghiệm thu theo hợp đồng nhận thầu.
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng giao khoán: Kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công.

Quản lý hồ sơ

 • Quản lý dạng checklist để kiểm soát tính thiếu, đủ của checklist
 • Lưu trữ đồng thời văn bản pháp lý theo checklist, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.
 • Quản lý danh mục và lưu trữ bản vẽ thiết kế thi công.

Biểu đồ quản lý công trình

 • Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình: hoàn thành, nhanh, chậm.
 • Biểu đồ theo dõi dòng tiền.
 • Theo dõi thông tin công trình.
 • Báo cáo hình ảnh thực tế công trình.

Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ

 • Thể hiện tổng tiến độ công trình thông qua biểu đồ Gantt.
 • Thể hiện base line của mỗi công việc.
 • Thể hiện tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán.
 • Tự động xác định tiến độ thi công và đánh giá tiến độ dự án.
 • Theo dõi tiến độ đến đơn vị thi công/hợp đồng giao khoán.
 • Tiến độ công việc cha tự động tính dựa trên công việc con.
 • Thể hiện phần chậm tiến độ hoặc vượt tiến độ trên thanh Gantt.
 • Cảnh báo chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nào.

Quản lý định mức chi phí

 • Tích hợp sẵn định mức và danh mục vật tư theo các bộ định mức trong xây dựng, bao gồm các định mức: 24_1776: Định mức phần xây dựng; 33_1777: Định mức phần lắp đặt điện công trình; 29_1778: Định mức phần sữa chữa công trình xây dựng; 28_1779: Định mức phần khảo sát xây dựng.
 • Danh mục vật tư sử dụng trong các bộ định mức đã tích hợp.
 • Tự động liên kết vật tư theo dự toán và vật tư theo hệ thống.

Quản lý hợp đồng nhận thầu/hợp đồng giao khoán

 • Nhập trực tiếp công việc hoặc import từ excel
 • Áp dụng các giai đoạn nghiệm thu, đơn giá thanh toán, tỷ lệ thanh toán linh hoạt theo từng giai đoạn.
 • Xây dựng kế hoạch thanh toán hợp đồng.
 • Tự động cập nhật tiến độ thực hiện hợp đồng thông qua báo cáo thi công.
 • Lưu trữ và khai thác tài liệu, hồ sơ theo từng hợp đồng.
 • Theo dõi tiến độ trên từng hợp đồng.

Lập báo cáo thi công

 • Báo cáo khối lượng/tiến độ công việc thực hiện: báo cáo chi tiết đến từng hợp đồng giao khoán.
 • Báo cáo thi công bằng hình ảnh
 • Báo cáo sử dụng vật tư
 • Báo cáo sử dụng thiết bị
 • Báo cáo sử dụng nhân lực
 • Báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán và loại thiết bị sử dụng

Kiểm soát

 • Kiểm soát vật tư công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư.
 • Kiểm soát thiết bị công trình: liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát thiết bị.
 • Kiểm soát nhân lực công trình: liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế tập hợp thành báo cáo kiểm soát vật tư
 • Kiểm soát doanh thu chi phí: Lập kế hoạch và theo dõi doanh thu – chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đến một thời điểm xác định
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu (AB): Kiểm soát tiến độ thực hiện công việc và nghiệm thu theo hợp đồng nhận thầu.
 • Kiểm soát tiến độ hợp đồng giao khoán: Kiểm soát khối lượng và giá trị thực hiện theo hợp đồng giao khoán thi công.

Quản lý hồ sơ

 • Quản lý dạng checklist để kiểm soát tính thiếu, đủ của checklist
 • Lưu trữ đồng thời văn bản pháp lý theo checklist, thuận tiện cho việc theo dõi và tra cứu.
 • Quản lý danh mục và lưu trữ bản vẽ thiết kế thi công.

LỢI ÍCH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRONG CUỘC CÁCH MẠNG SỐ HOÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Phần mềm quản lý xây dựng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các dự án xây dựng, từ việc quản lý các công việc, nguồn lực đến tối ưu hóa chi phí và thời gian.

1. Tăng hiệu quả quản lý dự án xây dựng

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc sử dụng phần mềm quản lý dự án xây dựng là khả năng tăng hiệu quả quản lý. Bằng cách cung cấp các công cụ và tính năng, phần mềm giúp quản lý các mảng khác nhau của dự án, từ việc lập kế hoạch chi tiết đến giám sát tiến độ thực hiện và quản lý nhân viên. Giúp tăng cường khả năng tổ chức và quản lý của dự án mà còn đảm bảo rằng mọi người liên quan đều có cái nhìn toàn diện về tình hình và mục tiêu của dự án.

Phần mềm IBOM.PM cung cấp các công cụ quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ công việc. Biểu đồ quản lý công trình giúp tổ chức công việc một cách rõ ràng và hiệu quả. Cung cấp báo cáo tổng tiến độ công trình, cho phép người quản lý nhận biết rõ các công việc hoàn thành, nhanh, chậm, từ đó tối ưu hóa quản lý thời gian và nguồn lực.

2. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

Bằng cách tự động hóa nhiều tác vụ từ việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ đến việc báo cáo và phân tích dữ liệu, phần mềm quản lý xây dựng giúp giảm thiểu thời gian và công sức cho việc quản lý dự án. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo điều kiện cho việc phản ứng linh hoạt và kịp thời đối với những thay đổi và yêu cầu mới trong quá trình xây dựng.

Phần mềm IBOM.PM có khả năng phân tích dòng tiền và theo dõi thông tin công trình giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu lãng phí. Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thông qua biểu đồ Gantt giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho quá trình quản lý dự án.

3. Tăng cường tính chính xác

Tính chính xác là một yếu tố không thể phủ nhận trong quản lý dự án xây dựng, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, từ việc trì hoãn tiến độ đến sự lãng phí tài nguyên. Dữ liệu được nhập và xử lý tự động, giảm thiểu nguy cơ phát sinh lỗi và tăng tính chính xác trong việc đưa ra quyết định.

Phần mềm quản lý xây dựng IBOM.PM cung cấp báo cáo hình ảnh thực tế công trình cung cấp thông tin chính xác về tiến độ và tình hình thực tế của công trình. Thể hiện baseline của mỗi công việc và tỷ lệ chậm tiến độ trên từng công việc/hợp đồng giao khoán giúp đảm bảo tính chính xác của quá trình quản lý.

4. Quản lý tài nguyên dự án

Quản lý tài nguyên hiệu quả là một phần không thể thiếu trong quản lý dự án xây dựng và phần mềm quản lý dự án xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tất cả các nguồn lực, từ nhân công đến vật liệu và thiết bị, được sử dụng một cách hiệu quả nhất. Việc quản lý tài nguyên chặt chẽ không chỉ giúp dự án tiến triển một cách mạnh mẽ mà còn giảm thiểu rủi ro về thiếu hụt tài nguyên và trì hoãn tiến độ.

Phần mềm IBOM.PM giúp theo dõi và quản lý tài nguyên như lao động, vật liệu và thiết bị một cách hiệu quả, giúp tối ưu hóa sử dụng và tránh lãng phí. Tích hợp định mức và danh mục vật tư giúp quản lý tài nguyên hiệu quả, đảm bảo việc sử dụng tài nguyên đúng mục đích và tiết kiệm chi phí.

5. Tăng cường tính minh bạch

Tính minh bạch là một yếu tố quan trọng để tạo niềm tin và sự hợp tác trong quá trình xây dựng. Phần mềm quản lý xây dựng cung cấp một hệ thống lưu trữ và truy cập dữ liệu dễ dàng, cho phép mọi bên liên quan theo dõi tiến độ, chi phí và các thông tin khác một cách rõ ràng. Điều này không chỉ giúp tạo điều kiện cho việc đánh giá và quản lý hiệu suất của dự án mà còn tạo ra tính minh bạch, giúp tăng cường sự tin cậy và sự hợp tác giữa các bên liên quan.

Phần mềm IBOM.PM sẽ cung cấp thông tin minh bạch và dễ hiểu về tiến độ, chi phí, cũng như tình trạng của dự án cho tất cả các bên liên quan. Biểu đồ báo cáo tổng tiến độ công trình và các báo cáo chi tiết theo hợp đồng giao khoán giúp tăng cường minh bạch trong quá trình quản lý và giao tiếp với các bên liên quan.

6. Quản lý rủi ro hiệu quả

Phần mềm quản lý dự án xây dựng cung cấp các công cụ để đánh giá và quản lý các rủi ro một cách chặt chẽ. Bằng cách phân tích các rủi ro tiềm ẩn và xây dựng các chiến lược phòng ngừa, phần mềm giúp tối ưu hóa khả năng đối phó với các tình huống không mong muốn. Giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên dự án, bảo vệ lợi ích của các bên liên quan và đảm bảo rằng dự án được hoàn thành một cách thành công và an toàn.

Phần mềm IBOM.PM hỗ trợ trong việc kiểm soát vật tư, thiết bị và nhân lực công trình giúp nhận biết và quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện dự án. Kiểm soát tiến độ hợp đồng nhận thầu và giao khoán giúp phát hiện và xử lý các vấn đề trễ hạn và rủi ro trong thời gian ngắn.

Trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, giao thông

Đăng ký giới thiệu