Quản lý Nhân sự - IBOM.HR

Quản lý Nhân sự - IBOM.HR

so do luong nhan su

Báo cáo tổng hợp nhân sự

 • Báo cáo tổng hợp danh sách nhân sự theo các tiêu chí cơ bản và nâng cao.
 • Thống kê nhân sự theo trạng thái.
 • Thống kê và theo dõi tăng trưởng nhân sự.
 • Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn/quá hạn.
 • Cảnh báo quá trình công tác sắp hết hạn.
 • Thống kê nhân sự theo giới tính
 • Thống kê nhân sự theo thâm niên.
 • Thống kê nhân sự theo tình trạng hôn nhân.
 • Thống kê nhân sự theo học vấn.
 • Thống kê danh sách con nhân sự.
 • Thống kê nhân sự theo chuyên ngành tốt nghiệp.
 • Thống kê khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi dự án nhân sự đã tham gia.
 • Thống kê kinh nghiệm nhân sự.
 • Thống kê nhân sự có điều chỉnh lương.
 • Thống kê tình trạng nghỉ phép của nhân sự.

Hồ sơ lý lịch nhân sự

 • Lý lịch nhân sự.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình tổ chức lao động của bộ phận nhân sự.
 • Đồng bộ với danh bạ cơ quan.
 • Đồng bộ với dữ liệu bàn giao trong Quản lý Tài sản.
 • Đồng bộ với người dùng hệ thống.

Tổ chức lao động

 • Điều động/ Điều chuyển.
 • Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm.
 • Khen thưởng/ Kỷ luật.
 • Nâng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định cho thôi việc

Tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng năm, tháng.
 • Yêu cầu tuyển dụng.
 • Thông tin tuyển dụng.
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên online/offline.
 • Thực hiện quá trình phỏng vấn, tuyển dụng ứng viên theo quy trình.
 • Quyết định tuyển dụng, kế hoạch thử việc, đánh giá thử việc
 • Kế hoạch hội nhập và đánh giá hội nhập.

Đào tạo

 • Kế hoạch đào tạo năm, tháng.
 • Nhu cầu đào tạo.
 • Khóa đào tạo.
 • Đánh giá sau đào tạo.

Chấm công

 • Tích hợp máy chấm công ở nhiều địa điểm.
 • Chấm công theo dự án/sản phẩm.
 • Chấm cơm và các thuộc tính kèm theo công.
 • Tự động liên kết dữ liệu sang bảng tính lương

Tính lương

 • Tích hợp dữ liệu máy chấm công, đánh giá xếp loại hoàn thành công việc và các nguồn dữ liệu khác.
 • Hỗ trợ nhiều bảng tính lương trong cùng 1 cơ quan.
 • Kết nối dữ liệu với phân hệ Tài chính, Công trình.