Báo cáo tổng hợp nhân sự

 • Báo cáo tổng hợp danh sách nhân sự theo các tiêu chí cơ bản và nâng cao.
 • Thống kê nhân sự theo trạng thái.
 • Thống kê và theo dõi tăng trưởng nhân sự.
 • Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn/quá hạn.
 • Cảnh báo quá trình công tác sắp hết hạn.
 • Thống kê nhân sự theo giới tính
 • Thống kê nhân sự theo thâm niên.
 • Thống kê nhân sự theo tình trạng hôn nhân.
 • Thống kê nhân sự theo học vấn.
 • Thống kê danh sách con nhân sự.
 • Thống kê nhân sự theo chuyên ngành tốt nghiệp.
 • Thống kê khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi dự án nhân sự đã tham gia.
 • Thống kê kinh nghiệm nhân sự.
 • Thống kê nhân sự có điều chỉnh lương.
 • Thống kê tình trạng nghỉ phép của nhân sự.

Hồ sơ lý lịch nhân sự

 • Lý lịch nhân sự.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình tổ chức lao động của bộ phận nhân sự.
 • Đồng bộ với danh bạ cơ quan.
 • Đồng bộ với dữ liệu bàn giao trong Quản lý Tài sản.
 • Đồng bộ với người dùng hệ thống.

Tổ chức lao động

 • Điều động/ Điều chuyển.
 • Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm.
 • Khen thưởng/ Kỷ luật.
 • Nâng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định cho thôi việc

Tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng năm, tháng.
 • Yêu cầu tuyển dụng.
 • Thông tin tuyển dụng.
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên online/offline.
 • Thực hiện quá trình phỏng vấn, tuyển dụng ứng viên theo quy trình.
 • Quyết định tuyển dụng, kế hoạch thử việc, đánh giá thử việc
 • Kế hoạch hội nhập và đánh giá hội nhập.

Đào tạo

 • Kế hoạch đào tạo năm, tháng.
 • Nhu cầu đào tạo.
 • Khóa đào tạo.
 • Đánh giá sau đào tạo.

Chấm công

 • Tích hợp máy chấm công ở nhiều địa điểm.
 • Chấm công theo dự án/sản phẩm.
 • Chấm cơm và các thuộc tính kèm theo công.
 • Tự động liên kết dữ liệu sang bảng tính lương.
 • Quản lý toàn bộ các loại ca làm việc trong doanh nghiệp.
 • Thực hiện phân ca, chia ca cho nhân viên, dễ dàng điều chuyển xoay ca khi có phát sinh.
 • Giám sát vị trí, thời gian làm việc của nhân viên tại hiện trường, biết được nhân viên đang ở đâu, làm gì? có thực sự đang đi làm việc?
 • Theo dõi chuyên cần của nhân viên qua hoạt động chấm công, xem nhanh hôm nay có bao nhiêu nhân viên đi làm, bao nhiêu nhân viên đi muộn, về sớm?,…
 • Tiếp nhận và phê duyệt các đơn xin nghỉ phép, đi trễ, làm thêm, công tác của nhân viên ngay trên di động.
 • Hệ thống báo cáo real time, dashboard thống kê tổng quan tình hình nhân sự đi làm/vắng mặt trong ngày tại mọi chi nhánh trên một màn hình.

Tính lương

 • Tích hợp dữ liệu máy chấm công, đánh giá xếp loại hoàn thành công việc và các nguồn dữ liệu khác.
 • Hỗ trợ nhiều bảng tính lương trong cùng 1 cơ quan.
 • Kết nối dữ liệu với phân hệ Tài chính, Công trình.

Báo cáo tổng hợp nhân sự

 • Báo cáo tổng hợp danh sách nhân sự theo các tiêu chí cơ bản và nâng cao.
 • Thống kê nhân sự theo trạng thái.
 • Thống kê và theo dõi tăng trưởng nhân sự.
 • Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn/quá hạn.
 • Cảnh báo quá trình công tác sắp hết hạn.
 • Thống kê nhân sự theo giới tính
 • Thống kê nhân sự theo thâm niên.
 • Thống kê nhân sự theo tình trạng hôn nhân.
 • Thống kê nhân sự theo học vấn.
 • Thống kê danh sách con nhân sự.
 • Thống kê nhân sự theo chuyên ngành tốt nghiệp.
 • Thống kê khen thưởng, kỷ luật.
 • Theo dõi dự án nhân sự đã tham gia.
 • Thống kê kinh nghiệm nhân sự.
 • Thống kê nhân sự có điều chỉnh lương.
 • Thống kê tình trạng nghỉ phép của nhân sự.

Hồ sơ lý lịch nhân sự

 • Lý lịch nhân sự.
 • Đồng bộ dữ liệu với quá trình tổ chức lao động của bộ phận nhân sự.
 • Đồng bộ với danh bạ cơ quan.
 • Đồng bộ với dữ liệu bàn giao trong Quản lý Tài sản.
 • Đồng bộ với người dùng hệ thống.

Tổ chức lao động

 • Điều động/ Điều chuyển.
 • Bổ nhiệm/ Miễn nhiệm.
 • Khen thưởng/ Kỷ luật.
 • Nâng lương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định cho thôi việc

Tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng năm, tháng.
 • Yêu cầu tuyển dụng.
 • Thông tin tuyển dụng.
 • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên online/offline.
 • Thực hiện quá trình phỏng vấn, tuyển dụng ứng viên theo quy trình.
 • Quyết định tuyển dụng, kế hoạch thử việc, đánh giá thử việc
 • Kế hoạch hội nhập và đánh giá hội nhập.

Đào tạo

 • Kế hoạch đào tạo năm, tháng.
 • Nhu cầu đào tạo.
 • Khóa đào tạo.
 • Đánh giá sau đào tạo.

Chấm công

 • Tích hợp máy chấm công ở nhiều địa điểm.
 • Chấm công theo dự án/sản phẩm.
 • Chấm cơm và các thuộc tính kèm theo công.
 • Tự động liên kết dữ liệu sang bảng tính lương

Tính lương

 • Tích hợp dữ liệu máy chấm công, đánh giá xếp loại hoàn thành công việc và các nguồn dữ liệu khác.
 • Hỗ trợ nhiều bảng tính lương trong cùng 1 cơ quan.
 • Kết nối dữ liệu với phân hệ Tài chính, Công trình.

Trải nghiệm giải pháp chuyển đổi số hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, cơ điện, giao thông

Đăng ký giới thiệu