Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, năm 2020 Bộ này đã hoàn thành công tác rà soát 16.005/16.005 định mức xây dựng đã công bố. Kết quả ban đầu cho thấy đã góp phần giảm bớt thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả kinh tế đầu tư và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, trong năm 2020 Bộ Xây dựng đã tiến hành sửa đổi, bổ sung hệ thống các công cụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, đầy đủ, góp phần tạo lập thị trường xây dựng cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch, hạn chế tham nhũng, thất thoát và lãng phí. Đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả 3 đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

Trong năm 2020, Bộ cũng đã hoàn thành công tác đếm danh mục, số lượng định mức chuyên ngành làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá và xây dựng hệ thống định mức theo phương pháp mới khoảng 17.500 định mức. Các quy định quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đang thực hiện công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Đang tập trung xây dựng hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị theo phương pháp mới đã hoàn thiện (dự kiến khoảng hơn 25.000 định mức do Bộ Xây dựng ban hành); hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị. Đã rà soát, hoàn thành việc lập Danh mục hệ thống quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực xây dựng theo hướng tinh gọn, đồng bộ, dễ thực hiện với 11 quy chuẩn (giảm 6 quy chuẩn so với trước kia).

Bên cạnh đó, vấn đề cải cách thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng cũng được thực hiện theo hướng mở rộng đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình từ 30 ngày xuống còn 20 ngày; đơn giản hóa điều kiện, hồ sơ cấp phép; đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích hợp thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn khác.

“Dự kiến trong quý I/2021, Bộ Xây dựng hoàn thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và phần mềm để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ người dân và doanh nghiệp” – Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho hay.

Theo báo Kinh tế đô thị

Đánh giá bài viết