Quyết toán hợp đồng xây dựng là một khâu quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, đảm bảo rằng các giao dịch tài chính giữa các bên liên quan được thực hiện theo đúng quy định và các điều khoản đã thỏa thuận. Đây là một quy trình phức tạp, yêu cầu sự công bằng và minh bạch để đảm bảo quyền lợi của cả bên giao thầu và bên nhận thầu.

Quyết toán hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP về hướng dẫn về hợp đồng xây dựng, quyết toán hợp đồng xây dựng có nghĩa là:

Quyết toán hợp đồng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu cần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi bên nhận thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được thỏa thuận trong hợp đồng.

Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng

Cùng với đó, thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 147 của Luật Xây dựng năm 2014 với các điểm sau:

Thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán không được vượt quá 60 ngày, tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc trong hợp đồng, bao gồm cả các công việc phát sinh (nếu có). Trong trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn, thời hạn quyết toán hợp đồng có thể được kéo dài, nhưng không được quá 120 ngày.

Các tài liệu cần cho hồ sơ quyết toán 

 • Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ các công việc được ghi trong hợp đồng, cả công việc phát sinh bên ngoài phạm vi hợp đồng (nếu có).
 • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng. Nội dung của bảng tính phải chi tiết về giá trị của công việc đã hoàn thành theo hợp đồng, giá trị các công việc phát sinh ngoài phạm vi công việc đã thỏa thuận (nếu có), số tiền thanh toán hoặc tạm thanh toán đã thực hiện và số tiền còn lại mà bên chủ đầu tư hoặc bên giao thầu cần thanh toán cho bên thầu.
 • Nhật ký thi công hoàn thành công trình (áp dụng cho các công việc thi công xây dựng). Các tài liệu đi kèm khác phải tuân theo thỏa thuận hợp đồng.

II. Quy định về thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng

Quy định về thanh toán hợp đồng xây dựng

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải tuân thủ theo các điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết, tùy theo loại hợp đồng và giá trị hợp đồng. Các bên sẽ thống nhất trong hợp đồng về số lần thanh toán, thời gian, giai đoạn và thời điểm thanh toán, cũng như hồ sơ thanh toán và các điều kiện liên quan.

Bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu toàn bộ giá trị của từng lần thanh toán sau khi đã trừ đi tiền tạm ứng và tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có quy định khác.

 • Thời hạn thanh toán sẽ do các bên thỏa thuận, nhưng tối đa không quá 14 ngày làm việc tính từ ngày bên giao thầu nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ theo điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Thời hạn này sẽ được cụ thể hóa như sau:
 • Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ từ bên nhận thầu, chủ đầu tư phải hoàn tất thủ tục và chuyển đề nghị thanh toán tới cơ quan cấp phát vốn;
 • Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ từ chủ đầu tư, cơ quan cấp phát vốn phải thanh toán đầy đủ giá trị thanh toán cho bên nhận thầu.
 • Thủ tục thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng năm 2018.

Quy định về quyết toán hợp đồng xây dựng

Theo Điều 22 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định, quyết toán hợp đồng xây dựng là việc xác định tổng giá trị cuối cùng của hợp đồng xây dựng mà bên giao thầu cần thanh toán cho bên nhận thầu khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hồ sơ quyết toán hợp đồng xây dựng sẽ được bên nhận thầu lập ra, tùy theo từng loại hợp đồng và giá trị hợp đồng. Hồ sơ này phải tuân theo các thỏa thuận trong hợp đồng bao gồm:

 • Biên bản nghiệm thu cho các công việc hoàn thành theo hợp đồng và công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.
 • Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng xây dựng (được gọi là quyết toán A-B), trong đó phải liệt kê rõ giá trị của các công việc đã hoàn thành theo hợp đồng, giá trị của công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi công việc đã ký, giá trị đã thanh toán hoặc tạm thanh toán và giá trị còn lại mà bên giao thầu cần thanh toán cho bên nhận thầu.
 •  Hồ sơ hoàn công và nhật ký thi công xây dựng cho các hợp đồng có liên quan đến công việc xây dựng.
 • Các tài liệu khác tuỳ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Lời kết

Qua bài viết của IBOM, quyết toán hợp đồng xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự minh bạch và hiệu quả của các dự án. Việc tuân thủ quy định và thỏa thuận trong quá trình quyết toán giúp tạo ra một môi trường lành mạnh cho ngành xây dựng, đồng thời đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan.

1/5 - (1 bình chọn)