Kiểm soát công trình như: kiểm soát doanh thu, kiểm soát chi phí-dòng tiền, kiểm soát vật tư, kiểm soát nhân lực,…là những yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp thi công xây dựng. Nắm bắt được tính quan trọng đó, Phần mềm Quản lý thi công công trình – IBOM.PM được thiết kế với nhiều công cụ hỗ trợ công tác kiểm soát dành cho các nhà thầu xây dựng.

1. Công cụ kiểm soát doanh thu – chi phí công trình

 • Kiểm soát chi phí thực tế trong quá trình thực hiện hợp đồng đến từng thời điểm theo: giá trị kế hoạch, giá trị hợp đồng, giá trị thực hiện, giá trị lên hồ sơ thanh toán, giá trị đề nghị thanh toán, giá trị giải ngân.
 • Đưa ra cảnh báo với các trường hợp chi phí bị đội lên khi:

– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị giải ngân với giá trị thực hiện.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị giải ngân với giá trị đề nghị thanh toán.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị kế hoạch với giá trị hợp đồng.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị kế hoạch với giá trị thực hiện.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị kế hoạch với giá trị hồ sơ trúng thầu.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị kế hoạch với giá trị đề nghị thanh toán.
– Đánh giá chênh lệch giữa giá trị kế hoạch với giá trị giải ngân.

 • Dễ dàng kiểm soát được tình trạng lỗ – lãi của công trình.
 • Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra phương án giải quyết hợp lý.

2. Công cụ kiểm soát công việc nhận thầu công trình

 • Giúp theo dõi được toàn bộ danh sách các công việc, thời gian thực hiện, khối lượng công việc nhận thầu trên hợp đồng và phụ lục hợp đồng.
 • Kiểm soát được tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch và tiến độ công việc thực tế.
 • Theo dõi được tiến độ và kết quả đánh giá công việc,
 • Tự động cảnh báo về trạng thái tiến độ hoàn thành công việc (nhanh, chậm, hoàn thành, chưa hoàn thành) qua màu sắc. Từ đó giúp nhà quản lý nhanh chóng tìm được công việc cần xử lý gấp, tìm hiểu nguyên nhân và phương án giải quyết.
 • Kiểm soát được sản lượng nghiệm thu với thầu phụ đạt được bao nhiêu % với giá trị hợp đồng nhận thầu.
 • Kiểm soát được sản lượng nghiêm thu với chủ đầu tư đã đạt được bao nhiêu % với giá trị hợp đồng nhận thầu.
 • Đánh giá chênh lệch sản lượng hiện trường với sản lượng nghiệm thu chủ đầu tư
 • Đánh giá chênh lệch giữa nghiệm thu thầu phụ với nghiệm thu chủ đầu tư.
 • Kiểm soát KPI thời gian thực hiện trên từng đầu mục công việc

3. Công cụ kiểm soát tiến độ thực hiện hợp đồng giao khoán

 • Tổng hợp và theo dõi tất cả các công việc theo hợp đồng giao khoán và phụ lục hợp đồng.
 • Theo dõi và kiểm soát các thông tin về thời gian thực hiện, khối lượng giao thầu, tiến độ thực hiện theo kế hoạch, tiến độ thực tế thực hiện, kết quả đánh giá tiến độ, giá trị giao thầu, giá trị sản lượng hiện trường, sản lượng nghiệm thu.
 • Có cảnh báo bằng màu sắc theo kết quả đánh giá tiến độ dự án.
 • Thông báo về chênh lệch sản lượng hiện trường giữa khối lượng thực tế với khối lượng nghiệm thu. Từ đó có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trong quá trình thi công tiếp theo.

4. Công cụ kiểm soát nhân lực công trình

Hệ thống liên kết dữ liệu định mức nhân lực và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế, tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát nhân lực:

 • Kiểm soát toàn bộ danh sách nhân công theo định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa định mức với nhật ký thi công. Nếu giá trị âm, hệ thống sẽ bôi màu đỏ cảnh báo, thể hiện việc yêu cầu vượt so với định mức
 • Thống báo chênh lệch sử dụng theo định mức với nhật ký thi công. Nếu giá trị âm, hệ thông sẽ bôi màu vàng cảnh báo thể hiện khối lượng nhân công nhiều hơn so với định mức.

5. Công cụ kiểm soát thiết bị

Hệ thống liên kết dữ liệu định mức thiết bị và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế, tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát thiết bị

 • Kiểm soát danh sách thiết bị theo định mức và thiết bị phát sinh thực tế không có trong định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng định mức với khối lượng đã yêu cầu. Hệ thống sẽ bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị này âm, thể hiện việc yêu cầu vượt so với định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng định mức với khối lượng theo nhật trình. Hệ thống sẽ bôi màu cảnh báo trong trường hợp giá trị này âm, thể hiện khối lượng thực hiện công việc nhiều hơn so với định mức.

6. Công cụ kiểm soát vật tư

Hệ thống liên kết dữ liệu định mức vật tư và dữ liệu về tình hình sử dụng thực tế, tập hợp thành dạng báo cáo kiểm soát vật tư.

 • Kiểm soát vật tư theo định mức và vật tư phát sinh thực tế không có trong định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng yêu cầu với khối lượng định mức. Hệ thống sẽ bôi màu đỏ cảnh báo nếu trường hợp này âm, thể hiện khối lượng yêu cầu đã vượt so với định mức.
 • Thông báo số liệu chênh lệch giữa khối lượng xuất kho và khối lượng sử dụng theo định mức. Hệ thống sẽ bôi màu xanh cảnh báo nếu trường hợp này âm, thể hiện khối lượng xuất thi công vượt định mức.

Phần mềm quản lý dự án thi công -IBOM.PM là phần mềm dành cho các Tổng thầu, nhà thầu thi công, đơn vị thi công; đồng thời cũng là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của IBOM hỗ trợ doanh nghiệp ngành xây lắp trong công cuộc số hóa quy trình quản lý dự án trong ngành xây dựng.

Đánh giá bài viết