Trong quá trình đầu tư và triển khai các dự án xây dựng, việc đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án luôn được coi là một ưu tiên hàng đầu. Một trong những bước quan trọng trong quy trình này chính là việc phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng. Quy định về việc phê duyệt tổng mức đầu tư không chỉ giúp kiểm soát và hạn chế chi phí, mà còn đảm bảo rằng các dự án được triển khai một cách hiệu quả và bền vững. Hãy cùng IBOM tìm hiểu về quy định này cùng các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trong nội dung bài viết dưới đây.

I. Quy định về phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

1. Quá trình phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một phần quan trọng trong quá trình quyết định đầu tư xây dựng. Thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng tuân theo hướng dẫn tại Điều 60 của Luật Xây dựng sau khi đã được điều chỉnh và bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến Luật Xây dựng, cụ thể như sau:

 1. a) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện dựa trên quy định của luật về đầu tư công.
 2. b) Đối với các dự án xây dựng do doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư của nhà nước thực hiện, thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng được thực hiện theo luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, cùng với các quy định khác liên quan.
 3. c) Đối với dự án hợp tác công tư (ppp), thẩm quyền phê duyệt đầu tư xây dựng được thực hiện dựa trên quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư của luật.
 4. d) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ trường hợp quy định tại khoản b) và đối với các dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc người đại diện chủ sở hữu định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan.

2. Tổng mức đầu tư xây dựng phê duyệt và ý nghĩa 

Tổng mức đầu tư xây dựng phê duyệt đại diện cho mức chi phí tối đa để thực hiện dự án xây dựng. Đây là chỉ số quan trọng để hạn chế và kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện dự án, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của dự án.

II. Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án

 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trong các tình huống sau:
 2. a) Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, tai nạn, hỏa hoạn và các sự kiện bất khả kháng khác;
 3. b) Khi xuất hiện yếu tố cải thiện hiệu quả dự án đã được chủ đầu tư chứng minh về mặt tài chính và kinh tế – xã hội, dẫn đến sự điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho dự án;
 4. c) Khi có sự thay đổi trong quy hoạch xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến dự án;
 5. d) Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn so với chỉ số giá xây dựng sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt;

đ) Khi việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến sự điều chỉnh của dự án.

Trường hợp đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư sẽ do người quyết định đầu tư quyết định.

 1. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh được phân thành hai phần: phần không điều chỉnh và phần điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến phần điều chỉnh của tổng mức đầu tư xây dựng cần được thẩm định theo quy định.

III. Quy định về thẩm định và phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án

 1. Chi phí chuẩn bị dự án bao gồm các chi phí liên quan đến: khảo sát xây dựng; việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; việc phê duyệt chủ trương đầu tư (nếu có); việc lập và thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo kỹ thuật – kinh tế đầu tư xây dựng và các công việc liên quan khác.
 2. Cơ quan hoặc tổ chức chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp đã xác định) sẽ thực hiện việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4.
 3. Đối với các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc lập, thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án sẽ tuân theo quy định của pháp luật về đầu tư công.
 4. Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài để thực hiện các công việc nêu tại khoản 1, quyền thẩm định và phê duyệt dự toán sẽ được thực hiện như sau: Dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài sẽ do cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt. Trong trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư, cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư sẽ thực hiện thẩm định và phê duyệt.
 5. Sau khi được phê duyệt, dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng.

Lời kết

Nền kinh tế ngày càng phát triển và các dự án xây dựng ngày càng đa dạng, việc duyệt và quản lý tổng mức đầu tư xây dựng đóng vai trò quan trọng không chỉ trong việc bảo đảm nguồn vốn hợp lý, mà còn đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của từng dự án. Qua bài viết trên của IBOM, việc hiểu rõ quy định về phê duyệt và các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án sẽ đồng thời giúp chúng ta xây dựng những dự án bền vững và mang lại lợi ích lớn cho cả cộng đồng và người đầu tư.

Đánh giá bài viết