Trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, việc phát sinh khối lượng công việc là một tình huống không thể tránh khỏi. Điều này có thể phát sinh từ những yêu cầu thay đổi, điều kiện không lường trước, hoặc thậm chí là các tác động bất khả kháng. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh hợp đồng trọn gói để phù hợp với khối lượng công việc phát sinh đã trở thành một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. 

Tuy nhiên, liệu có thể thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói? Để giải quyết thắc mắc này, chúng ta hãy cùng IBOM tìm hiểu về quy định và quy trình điều chỉnh hợp đồng trong tình huống này.

I. Giới thiệu về hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện và bao gồm toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán trong hợp đồng trọn gói có thể được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc một lần khi hoàn thành hợp đồng và tổng số tiền thanh toán cho nhà thầu phải tuân theo giá ghi trong hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 36 của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, hợp đồng trọn gói chỉ được điều chỉnh cho những công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký. Điều này áp dụng cho các hợp đồng thi công xây dựng, cung cấp thiết bị và tư vấn. Điều chỉnh này cũng áp dụng trong trường hợp công việc bổ sung này nằm ngoài phạm vi công việc thực hiện theo thiết kế hoặc yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu. Đối với hợp đồng tư vấn, điều chỉnh chỉ áp dụng đối với các nhiệm vụ tư vấn nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ cần thực hiện.

II. Quy định điều chỉnh khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng

Theo quy định tại Điều 37, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, khi phát sinh công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký, việc điều chỉnh khối lượng công việc được thực hiện theo các quy định sau đây:

Đối với hợp đồng trọn gói, nếu có công việc bổ sung hợp lý nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và không làm vượt giá gói thầu được phê duyệt, chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. Trong trường hợp vượt giá gói thầu, cần có quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư. Trường hợp không thỏa thuận được, các công việc mới sẽ hình thành gói thầu mới.

Đối với khối lượng công việc phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký và chưa có đơn giá, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá trước khi thực hiện công việc này.

Tham khảo ngay Phần mềm Quản lý văn bản IBOM ngay tại đây: https://ibom.vn/ibomdoc-quan-ly-van-ban.html

III. Các bước điều chỉnh công việc phát sinh nằm ngoài hợp đồng trọn gói 

1. Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất khối lượng công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng đã ký. 

Quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 37, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP xác định 03 trường hợp để điều chỉnh khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký:

  • Khối lượng công việc phát sinh không vượt giá gói thầu: Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, ký kết phụ lục bổ sung.
  • Khối lượng công việc phát sinh vượt giá gói thầu: Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận như trên và cần quyết định của người có thẩm quyền quyết định đầu tư.
  • Không thỏa thuận về khối lượng công việc phát sinh: Khối lượng công việc phát sinh hình thành gói thầu mới.

2. Chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất đơn giá cho các khối lượng công việc phát sinh khi thực hiện hợp đồng trọn gói. 

Theo Điều 5, Thông tư 07/2016/TT-BXD, việc xác định đơn giá mới cho các khối lượng công việc phát sinh hoặc bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Bộ Xây dựng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

3. Phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng

Theo Điều 11, Nghị định 68/2019/NĐ-CP:

  • Dự toán xây dựng đã phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp như điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng hoặc thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở, hoặc thay đổi cơ cấu chi phí trong dự toán.
  • Dự toán xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.
  • Trường hợp dự toán xây dựng điều chỉnh không thay đổi giá trị đã phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư.

Lời kết

Trong môi trường xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng khi phát sinh khối lượng công việc trong hợp đồng trọn gói không chỉ là vấn đề phức tạp mà còn đòi hỏi sự linh hoạt và tinh thần hợp tác giữa các bên tham gia dự án. Qua bài viết trên của IBOM, với quy định rõ ràng và quy trình điều chỉnh hợp đồng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật sẽ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình thực hiện dự án.

Đánh giá bài viết