Một trong những trụ cột của quá trình bàn giao dự án là quản lý chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà một công ty xây dựng cung cấp. Thông số kỹ thuật của dự án nói chung là các tiêu chuẩn chất lượng cho dự án và bằng cách tham chiếu trở thành một phần của hợp đồng giữa chủ dự án và nhà thầu.

Các thông số kỹ thuật thường tham khảo một số tiêu chuẩn, chẳng hạn như ASTM, ANSI, ACI, AWS hoặc các tổ chức khác đưa ra các tiêu chuẩn về chất lượng hoặc tay nghề. Trong nhiều trường hợp, các thông số kỹ thuật có thể sử dụng các thuật ngữ như “Bình thường và Thông thường” hoặc “Chức năng cho Mục đích Sử dụng để xác định chất lượng.

 

KIỂM TRA 

Một số yếu tố nhất định của dự án, chẳng hạn như đầm đất, cường độ bê tông, hàn, v.v., theo truyền thống, được kiểm tra hoặc thử nghiệm bởi một bên thứ ba (các tổ chức kiểm tra và giám định). Các thử nghiệm này được tiến hành trong quá trình thực hiện công việc và chất lượng của sản phẩm được xác định và báo cáo ngay sau khi các thử nghiệm hoặc kiểm tra được thực hiện. Chất lượng của các yếu tố khác của dự án được kiểm tra bởi kiến ​​trúc sư hoặc một trong những nhà tư vấn vào một thời điểm nào đó, trong một chuyến thăm quan địa điểm không thường xuyên.

Chất lượng cuối cùng của sản phẩm (dự án) được xem xét gần đến khi hoàn thành cuối cùng, hoặc quá trình khởi động. Kiến trúc sư và / hoặc nhà tư vấn đưa ra một danh sách cụ thể các hạng mục cần được sửa chữa để dự án được chứng nhận rằng nó thực sự đáp ứng được mong đợi về chất lượng mà các tài liệu dự án đưa ra. Một dấu hiệu cho thấy hiệu quả của quá trình quản lý chất lượng của nhà thầu được phản ánh ở mức độ của danh sách đột phá.

 

RÀO CẢN THÀNH CÔNG

 

Có một số lượng lớn các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình quản lý chất lượng dự án. Một số rào cản đối với việc triển khai thành công hệ thống quản lý tại các tổ chức xây dựng liên quan đến bản chất của quá trình xây dựng. Các dự án là duy nhất, địa điểm thay đổi, khối lượng công việc thay đổi, nhân viên thay đổi, công việc sử dụng nhiều lao động, lực lượng lao động có xu hướng nhất thời,các dự án có thể thay đổi và trì hoãn, các thành viên chủ chốt thay đổi thường xuyên, chuỗi cung ứng mở rộng, nhiều các tổ chức tham gia có tầm nhìn, giá trị, quy trình và thực tiễn khác nhau, thời tiết có thể thay đổi, một số đối tác không thực hiện được lời hứa của họ, ngành nói chung là đối đầu thay vì hợp tác trong các mối quan hệ được thúc đẩy bởi lợi ích chung.

 

Ngoài ra, ngành công nghiệp này còn bảo thủ và chậm đón nhận sự thay đổi. Hầu hết các contactor đều nhỏ và thiếu sự tinh vi cũng như nguồn lực. Quản lý hiệu quả chất lượng trở thành thách thức do những điều này và vô số các yếu tố khác.

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NHÀ THẦU

Tất cả các nhà thầu đều nỗ lực để kiểm soát chất lượng, nhưng nhìn chung hầu hết trong số họ không có một quy trình quản lý chất lượng mạnh mẽ.

Trong nhiều trường hợp, họ cũng không có chương trình viết sẵn. Theo truyền thống, giám đốc dự án chịu trách nhiệm về chất lượng công việc. Và giám đốc phụ thuộc vào các công nhân thủ công khác nhau để tuân theo thông lệ công nghiệp thông thường và thông lệ khi nói đến chất lượng của công việc. Một quá trình như vậy phụ thuộc rất nhiều vào khả năng, kiến ​​thức, sự quyết tâm và siêng năng của người lao động và sự giám sát kiên trì và cẩn thận của người quản lý.

 

Dưới một hệ thống quản lý “lỏng lẻo” như vậy, có rất nhiều yếu tố tác động vào và phải được quản lý tốt để đảm bảo rằng chất lượng công việc đạt được như mong đợi. Lực lượng lao động phải có trình độ chuyên môn, do đó, việc giữ các công nhân có trình độ trong biên chế và quản lý khối lượng công việc của công nhân, cũng như các phương thức tuyển dụng, có tác dụng. Đảm bảo rằng người giám sát có thời gian để giám sát chất lượng công việc và quản lý nó một cách hiệu quả trở nên quan trọng. Có sự giám sát của quản lý đối với quá trình chất lượng sẽ đảm bảo rằng các tiêu chuẩn được đáp ứng. Ở một mức độ nào đó, đây là cách mà nhiều công ty xây dựng cố gắng đảm bảo đạt được các yêu cầu về chất  lượng tiếp xúc.

Một cách tiếp cận có cấu trúc hơn là soạn thảo chương trình quản lý chất lượng, thiết lập quy trình quản lý chất lượng, đào tạo giám sát quá trình, thực hiện hệ thống kiểm soát, quy trách nhiệm cụ thể cho mọi người và xem xét hiệu suất và kết quả. Liên tục cải tiến quy trình nếu có thể. Sau đây là khuôn khổ cho quy trình quản lý chất lượng mẫu có thể trở thành cơ sở để quản lý chất lượng của quá trình giao dự án tại một công ty xây dựng.

 

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

Chất lượng dự án xây dựng được quản lý bởi một chương trình có hai yếu tố khác nhau. Một là chương trình kiểm soát chất lượng (QC) và hai là quy trình đảm bảo chất lượng (QA). Hai yếu tố này có chức năng hơi khác nhau. Cho dù bạn là chủ dự án, nhà thiết kế hay nhà thầu, mỗi người đều có vai trò trong hiệu quả của quá trình quản lý QA / QC. Nếu chất lượng của sản phẩm có vấn đề và được yêu cầu làm lại, nó có thể trở thành một đề xuất tốn kém và có thể trở thành một vấn đề đối với nhà thầu. Một số vấn đề chất lượng không thể chấp nhận được có thể dẫn đến kiện tụng tốn kém và gây tổn hại đến danh tiếng và các mối quan hệ. Do đó, quản lý chất lượng là một khía cạnh quan trọng của quá trình phân phối dự án thành công.

 

Yếu tố kiểm soát chất lượng xác định cách thức nhà thầu dự kiến ​​quản lý các yêu cầu chất lượng của dự án như được xác định bởi các thông số kỹ thuật. Và yếu tố đảm bảo chất lượng xác định các bước mà người tiếp xúc sẽ thực hiện để đảm bảo điều đó. Điều đầu tiên mà các nhà thầu cần phải tự trấn an là có sự hiểu biết rõ ràng về bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng được chỉ định mơ hồ nào và rằng tay nghề của người lao động được liên kết với các tiêu chuẩn cụ thể và có thể đo lường được. Nếu không có cách nào để làm rõ chúng hoặc có sự phức tạp liên quan đến công việc, thì một mô hình hoặc mẫu của công việc phải được thực hiện và phê duyệt để nó có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn để so sánh các công việc tiếp theo. Điều này cũng có thể chứng minh rất hữu ích trong việc quản lý chất lượng với các nhà thầu phụ.

 

CÁC YẾU TỐ CỦA QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Sau đây là các yếu tố liên quan đến việc xây dựng quy trình quản lý chất lượng

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Xem xét các thông số kỹ thuật đối với bất kỳ yêu cầu chất lượng nào là bước đầu tiên quan trọng để hiểu và quản lý chất lượng dự án kết quả.

Tài liệu về việc làm rõ bất kỳ yêu cầu chất lượng nào và những hiểu biết đến với nhà thiết kế và / hoặc chủ dự án sẽ trở thành một phần của tiêu chuẩn chất lượng. Điều này đặt cơ sở cho chương trình quản lý chất lượng của nhà thầu (CQMP). Thông tin này phải được cung cấp cho nhân viên dự án.

Chương trình Quản lý Chất lượng Nhà thầu

Chương trình quản lý chất lượng của nhà thầu là văn bản xác định các quy trình, thực hành và thủ tục của nhà thầu nhằm đảm bảo đáp ứng hoặc vượt yêu cầu chất lượng của dự án. Chương trình có hai yếu tố là kế hoạch kiểm soát chất lượng và các thủ tục đảm bảo chất lượng.

 

Kế hoạch QC: Kiểm soát chất lượng (QC) là định nghĩa của nhà thầu về cách thức quản lý chất lượng dự án trong quá trình xây dựng dự án. Bất kỳ yêu cầu chất lượng dự án duy nhất nào phải được xác định trong một tài liệu cụ thể của dự án. Nó xác định ai chịu trách nhiệm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và làm thế nào để hoàn thành việc này. Nó thiết lập một khuôn khổ với các thủ tục và thông lệ xác định để đảm bảo rằng sản phẩm đã hoàn thành đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu chất lượng quy định của dự án.

 

Quy trình QA: Đảm bảo chất lượng (QA) được định nghĩa là quy trình hoặc thủ tục mà nhà thầu sẽ tham gia để đảm bảo rằng dự án đạt được chất lượng yêu cầu. Quá trình này xác định các yêu cầu kiểm tra, thời gian kiểm tra, báo cáo bằng văn bản và ai là người tiếp nhận và xem xét chúng, và trong trường hợp cần chỉnh sửa thì ai và bằng cách nào sẽ được thực hiện, với nội dung tiếp theo được xác định thích hợp.

 

Quản lý chất lượng

Nhân viên đảm bảo chất lượng: Vai trò của nhân viên đảm bảo chất lượng là đảm bảo rằng chương trình kiểm soát chất lượng hoạt động đúng và mục đích của nó được thực hiện một cách siêng năng.

Thủ tục QA: Xem xét tính đầy đủ của kế hoạch đảm bảo chất lượng:

Xác định xem thực hành công việc có đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng mong đợi hay không. Kiểm tra chất lượng của công việc đang thực hiện và đã hoàn thành để xác định rằng nó đáp ứng hoặc vượt quá các yêu cầu của dự án.

Đảm bảo rằng vật liệu được sử dụng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của dự án.

Tác phẩm đã hoàn thành được bảo vệ đầy đủ khỏi bị hư hại hoặc hư hỏng

 

Đưa ra báo cáo về công việc được chấp nhận cũng như bất kỳ công việc không đạt tiêu chuẩn nào. Theo dõi công việc sửa chữa và đưa ra báo cáo tình trạng cho đến khi hoàn thành đạt yêu cầu. Kiểm tra các phương pháp kiểm soát chất lượng đang được sử dụng để xác định xem người giám sát có đang kiểm soát đúng các hoạt động xây dựng hay không.

Xem xét các quy trình, thực hành và thủ tục. và xác định các lĩnh vực có thể thay đổi để cải thiện chất lượng của kết quả công việc

Đề xuất bất kỳ thay đổi nào đối với nhân viên và / hoặc ban quản lý dự án.

Xem xét tài liệu QC để đảm bảo tính đầy đủ của các hệ thống.

Bất cứ dự án nào, cũng đều diễn ra trong một thời gian nhất định và trải qua 1 quy trình thi công, để đảm bảo chất lượng công trình tốt thì cần quản lý chặt chẽ, nghiêm túc, phối hợp các bộ phận nhân sự với nhau thật chặt chẽ.

Đánh giá bài viết