Công tác nghiệm thu công trình xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các dự án xây dựng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sự tiến bộ trong ngành xây dựng, việc thiết lập và thay đổi quy định về nghiệm thu là điều không thể tránh khỏi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét những quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

I. Các quy định về nghiệm thu công trình xây dựng 

Theo Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 06/2021/NĐ-CP, các quy định về nghiệm thu công trình xây dựng được quy định như sau:

Nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công và nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước thi công khi cần thiết

Còn được gọi là nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng. Quy định chi tiết về nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng được đề ra trong Điều 22 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

– Tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng được thực hiện dựa trên điều kiện cụ thể của từng công trình. Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan tự thỏa thuận về việc tổ chức nghiệm thu trong hai trường hợp sau đây:

  • Khi hoàn thành một giai đoạn thi công hoặc một bộ phận công trình cần kiểm tra và nghiệm thu để đánh giá chất lượng trước khi chuyển sang giai đoạn thi công tiếp theo.
  • Khi hoàn thành một gói thầu xây dựng.

– Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng công trình hoặc bộ phận công trình xây dựng dựa trên kết quả các công việc đã được nghiệm thu theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, bao gồm kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng và các văn bản pháp lý liên quan.

– Thời điểm, nội dung, điều kiện và các bên tham gia nghiệm thu được tự thỏa thuận bởi chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan, và kết quả nghiệm thu sẽ được xác nhận bằng biên bản.

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng. 

Công trình xây dựng chỉ được đưa vào hoạt động sau khi đã qua quá trình nghiệm thu đảm bảo các yêu cầu của thiết kế xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, và quy chuẩn áp dụng. Quy định chi tiết về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng được đề ra trong Điều 23 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

II. Chủ thể có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

Chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý và sử dụng vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng.

Luật Xây dựng năm 2021, tại Khoản 3, Điều 123, quy định rõ ràng về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng. Tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào việc nghiệm thu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm mà họ đã xác nhận khi tiến hành nghiệm thu công trình xây dựng.

III. Nghiệm thu đối với một số công trình đặc biệt

Các dự án quan trọng quốc gia bao gồm dự án quan trọng quốc gia được xác định theo tiêu chí mà pháp luật về đầu tư công quy định; dự án mà Quốc hội đã quyết định đầu tư theo hình thức đối tác công tư; và dự án mà Quốc hội đã chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Các công trình sử dụng vốn đầu tư công bao gồm các công trình được tài trợ bằng vốn từ ngân sách nhà nước và vốn từ các nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 4, Điều 123, Luật Xây dựng năm 2014, các công trình xây dựng thuộc các danh mục trên phải trải qua kiểm tra nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành xây dựng. Trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghiệm thu được giao cho các đơn vị sau đây:

  • Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập để kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn và kỹ thuật phức tạp.
  • Các cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm kiểm tra công tác nghiệm thu do chủ đầu tư tổ chức đối với các công trình xây dựng không thuộc các trường hợp được nêu trên.

Lời kết

Qua bài viết trên của IBOM, quy định mới nhất về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các công trình xây dựng. Sự tiến bộ trong lĩnh vực này không chỉ mang lại lợi ích cho các chủ đầu tư và nhà thầu mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành xây dựng, đảm bảo rằng các công trình được xây dựng đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cao nhất.

Đánh giá bài viết